Voornamen Lijst: Begint met F


Alle voornamen beginnend met F, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. Fedt Pybes (1)
2. van Feycke (1)
3. Fij Juwes (1)
4. Focke Makkes (1)
5. Fokke Folkes (1)
6. Folke Fokkes (1)
7. Frans Julius (1)
8. Froukjen Jans (1)
9. Froukjen Sjoerds (1)
10. de F. (1)
11. F. (17)
12. F.T. (Fina) (1)
13. Fabian (1)
14. van der Fabian (1)
15. Fabienne (2)
16. Fafertach (1)
17. Falk Jans (1)
18. Famke (1)
19. Famke Janna (1)
20. Fanny Fredrika (1)
21. Fanny Johanna (1)
22. Fanny Lovisa (1)
23. Fanny P. (1)
24. van der Fardau (1)
25. Fardian (1)
26. Fardo (1)
27. Fardou (2)
28. Fastrade (1)
29. Fauka (1)
30. Faye Amarens (1)
31. Fecko Edskens (1)
32. Fedde (7)
33. Fedde Jaens (1)
34. de Fedde Jans (1)
35. Fedde Jaspers (1)
36. Feddeko Doeckes (1)
37. Feddo Pitter Kiere (1)
38. Feddrik (1)
39. Fedje (1)
40. van Fedt (1)
41. Fedt Bockesdr (1)
42. Fedt Haringhsdr (1)
43. Fedt Pybesdr (1)
44. Fedtje Hanzes (1)
45. van Feick (1)
46. Feigje Hindriks (1)
47. Feija (2)
48. Feije (1)
49. Feijtje (1)
50. van der Feike (3)
51. Feike (14)
52. Feike (Frank) (1)
53. van der Feike Alberts (1)
54. Feike Alberts (1)
55. Feike Binderts (1)
56. Feike Egberts (1)
57. Feike Feikes (1)
58. Feike Foppes (1)
59. Feike Gerrits (2)
60. Feike Reinders (2)
61. Feike Roelfs (1)
62. Feike Sybolts (1)
63. van der Feikje (1)
64. Feikje (14)
65. Feikje (Fiona) (1)
66. Feikje Douwina (1)
67. Feikje Jans (1)
68. van der Feikje Posthumus (1)
69. de Feikjen Theunis (1)
70. Feitse Rintses (1)
71. Feitze (1)
72. Feitzen (1)
73. Feline (1)
74. Feline Renee (1)
75. Felissa Henriksdotter (1)
76. Felix (1)
77. Felix Finnrick (1)
78. Femia Geertruida (1)
79. Femia Johanna Geertruida (1)
80. van de Femke (1)
81. van der Femke (1)
82. Femke (18)
83. Femke Anne (1)
84. Femke Annes (1)
85. Femke Ellis (1)
86. Femke Maria Evelina (1)
87. van de Femke Quintana (1)
88. Femke R. (1)
89. Femmetje (1)
90. Femmigje (1)
91. Femmigje Annes (1)
92. Femmy (1)
93. Fenje (1)
94. Fenna (9)
95. Fenna Catharina (1)
96. Fenna Fleur (1)
97. Fenna Gesina (1)
98. Fenna Henderika (2)
99. Fenna Jans (1)
100. Fenna Johanna Geertruida (1)
101. Fenne (17)
102. Fenne Fortunat (1)
103. Fennechie (1)
104. Fennechien (3)
105. Fennechien Aaldriks (1)
106. Fennechien Derks (1)
107. Fennechien Everts (1)
108. Fennechien Geerts (1)
109. Fennechien Jans (3)
110. Fennechien Pieters (1)
111. Fennechiena (2)
112. Fennechijn Derks (1)
113. Fennechina (1)
114. Fennegje (2)
115. Fenneke Egberts (1)
116. Fenneken (1)
117. Fenneken Jansen (1)
118. Fennerd Peter (1)
119. Fennighien Peters (1)
120. Fennigje (2)
121. Fennigje Willems (1)
122. Fennigjen Jans (1)
123. Fenny (1)
124. Feodora (1)
125. Fercke Folckerts (1)
126. van Fercke Folckerts (1)
127. van Fercku Gerbrantsdr (1)
128. van Fercku Saeckesdr (1)
129. Ferdina (1)
130. Ferdinand (8)
131. Ferdinand I / V "der Gütige" Karl Leopold (1)
132. Ferdinand Johannes (1)
133. Ferdinand Karl Ludwig (1)
134. Ferdinand Maximilian Joseph Maria (1)
135. Ferdinando I (1)
136. Ferduw (2)
137. Ferdy (2)
138. Ferre (1)
139. Feth Jarichsdr (1)
140. Fetje (10)
141. van der Fetje (1)
142. Fetje Willems (1)
143. Fetse Bothes (1)
144. Fettje Eerdes (1)
145. Fettje Sjierks (1)
146. Feyck Hayes (1)
   147. Feyck Hesselsdr (1)
148. Feyck Linzes (1)
149. van Feycke (1)
150. Feycke Jans (1)
151. Feycke Yosz (1)
152. Feye (1)
153. Feye Durks (1)
154. Feye Pybes (1)
155. Feye Siebes (1)
156. Feyes (1)
157. Feyke Johannes (1)
158. Feyke Keympesz (1)
159. Feyke Tjeerds (1)
160. Feyke Wybrens (1)
161. Feykje (1)
162. Feyo (1)
163. Feyte Tyerckz (1)
164. Feythie Wybes (1)
165. Fienie (1)
166. Fijtje (1)
167. Fijtje Claassen (1)
168. Fijtje Klaassen (1)
169. Fijtje Woutersen (1)
170. Filip (2)
171. Filip Birgersson (2)
172. Filip Eriksson (1)
173. Filip Finvidsson (Filip R (1)
174. Filip Halstenson (1)
175. Filip Ingevaldsson (1)
176. Filip Karlsson (1)
177. Filip Larsson (1)
178. Filip Ulfsson (1)
179. van der Filippus (1)
180. Filippus (5)
181. Filippus Abrahams (1)
182. Filips Ernst (1)
183. Filips III (1)
184. Filips Willem (1)
185. Filipsdotter (1)
186. Filisa (1)
187. Filpus (1)
188. Fimke (5)
189. van der Fimke (1)
190. Finguine (1)
191. Finn Ferdinand (1)
192. Fintje (4)
193. Fintje (Finne) (1)
194. Fintje Beints (1)
195. Fintje Dirks (1)
196. Fintje Jelles (1)
197. Fintje Pyters (1)
198. Finvid Nilsson (1)
199. Finvid Ragvaldsson (1)
200. van den Fiona (1)
201. Fiona (4)
202. Fleur Amélie (1)
203. Flip (1)
204. Floor (2)
205. Flora (1)
206. Flora Bertha (1)
207. Florence Joanne (1)
208. Florentia Magnusdotter (1)
209. Florik (1)
210. Floris (6)
211. Floris "de Voogd" (1)
212. Floris "Fleurken Dunbier" (1)
213. Floris (Frederik) (1)
214. Floris Frank (1)
215. Floris III (1)
216. Floris IV (1)
217. Floris Simon Rintje (1)
218. Floris V "der keerlen god" (1)
219. Focco (1)
220. Focco Bonnes (1)
221. Focke Aesges (2)
222. Focke Aesghes (1)
223. Focke Ewesma (1)
224. Focke Fockes (1)
225. Focke Gauckes (1)
226. Focke Hilbrands (1)
227. Focke Sygers (1)
228. Focke Tjeerds (1)
229. Fockena Foccos (1)
230. Fockjen Rintses (1)
231. Focko (1)
232. Focko Alderts (1)
233. Focko Fockes (1)
234. Focko Lupkos (1)
235. Focko Memmens (1)
236. Foeck Rebbes (1)
237. Foecke Utthies (1)
238. Foeke (3)
239. Foeke Henk (1)
240. Foeke Sints (1)
241. Foeke Utses (1)
242. Foekje (12)
243. Foekje Daniels (1)
244. Foekje Kornelis (1)
245. Fogelina (1)
246. Fokel (2)
247. Fokel Sybrands (1)
248. Fokeltje (7)
249. Fokeltje Aedes (1)
250. Fokeltje Annes (1)
251. Fokeltje Eerdes (2)
252. Fokeltje Gerrits (1)
253. Fokeltje Johannes (1)
254. Fokeltje Kornelis (1)
255. Fokeltje Martens (2)
256. Fokeltje Sytzes (1)
257. Fokeltje Willems (1)
258. Fokie (1)
259. Fokje (31)
260. de Fokje (5)
261. van der Fokje (1)
262. Fokje Aans (1)
263. Fokje Aijses (1)
264. Fokje Anna (1)
265. Fokje Catharina Cornelia (1)
266. Fokje Femke (1)
267. Fokje Froukje (1)
268. Fokje Rinzes (1)
269. Fokje Teekes (1)
270. Fokje Trijntje (1)
271. Fokjen (1)
272. Fokjen Anna Catharina (2)
273. Fokjen Goukes (1)
274. Fokjen Hendriks (1)
275. van Fokjen Jans (1)
276. Fokjen Jans (1)
277. Fokjen Klazes (1)
278. Fokjen Pieters (1)
279. Fokjen Riempkje (1)
280. Fokjen Wijtzes (1)
281. Fokke (91)
282. van der Fokke (3)
283. van Fokke (1)
284. de Fokke (7)
285. Fokke (Frank) (1)
286. Fokke Aans (1)
287. Fokke Alberts (2)
288. Fokke Alles (1)
289. Fokke Diddes (1)
290. Fokke Fokkes (3)
291. Fokke Freerks (1)
292. Fokke Jacobs (1)
   293. Fokke Jans (2)
294. Fokke Jelles (1)
295. Fokke Johannes (Frans) (1)
296. Fokke Kornelis (1)
297. Fokke Lammerts (2)
298. Fokke Paulus (2)
299. Fokke Pieter (1)
300. Fokke Pieters (2)
301. van der Fokke Reids (1)
302. Fokke Rinderts (1)
303. Fokke Sanders (1)
304. Fokke Sybes (1)
305. Fokke Taeke (1)
306. Fokke Taekes (1)
307. van der Fokke Tjeerds (1)
308. Fokke Wierds (1)
309. Fokke Wietze (1)
310. Fokke Wijers (1)
311. Fokke Wybes (1)
312. Fokke Wybrens (2)
313. Fokke-Gert (1)
314. Fokkina (1)
315. van der Fokko (1)
316. Fokko (7)
317. Fokko Sytze (1)
318. Foktje (1)
319. van Folcardus (1)
320. Folcka (1)
321. Folcke Utses (1)
322. Folckermarus (Folckmar) (1)
323. van Folckert (2)
324. Folckert Tjeerds (1)
325. Folckertsdr (2)
326. Folgert (1)
327. Folke (1)
328. de Folke (1)
329. Folke "den tjocke" Ingevaldsson (1)
330. Folke "Filbyter" (1)
331. Folke Birgersson (1)
332. Folke Jans (Jouws) (1)
333. Folke Karlsson (1)
334. Folke Ulfsson (1)
335. van der Folkert (1)
336. Folkert (22)
337. Folkert (Fokke) (1)
338. de Folkert Feike (1)
339. Folkert Gerbeths (1)
340. Folkert Hedzer (1)
341. Folkert Hendriks (1)
342. Folkert Hylkes (1)
343. Folkert Jan (1)
344. Folkert Klazes (1)
345. Folkert Lammerts (1)
346. Folkert Meints (1)
347. Folkert Tjeerds (1)
348. Folkert Ubles (1)
349. Folkesdotter (2)
350. Folkje (Folly) (1)
351. Folkje Andries (1)
352. Folkje Roels (1)
353. van der Folkje Tjeerds (1)
354. Folkjen Roels (1)
355. Folktje (Fokelien) 'Foockelmoey' (1)
356. Folmer Jacobsen (1)
357. Folpertus (1)
358. Fonger Siercksz (1)
359. Fons (2)
360. Foockel Aggesdr (1)
361. Fookje Sijes (1)
362. Fopke Hindrik (1)
363. van der Fopkje (1)
364. Fopkjen (2)
365. van der Fopkjen (1)
366. Fopkjen Brands (1)
367. Fopkjen Pieters (1)
368. de Foppe (3)
369. Foppe (8)
370. Foppe Jans (2)
371. Foppe Jelles (1)
372. Foppe Tjerks (1)
373. Foppe Wittes (1)
374. Fosceta Folpertus (1)
375. Foske Alberts (1)
376. Fossa Foccos (1)
377. Fouwel Minnes (1)
378. Frama (1)
379. Fran (1)
380. Françoise (2)
381. Françoise Henriette (1)
382. Frances (1)
383. Francien (1)
384. Francijntje Cornelissen (1)
385. Francina (3)
386. Francina Adriana (2)
387. Francina Godardina Constantia (1)
388. Francina Helena (1)
389. Francina Johanna (1)
390. Francina Sara (1)
391. Francine (1)
392. Francisca (1)
393. van Francisca (1)
394. Francisca Johanna (1)
395. Francisca Margaretha Angela (1)
396. Francisca Maria (1)
397. Francisca Theodora Adriana (1)
398. Franciscus (14)
399. de Franciscus (1)
400. van der Franciscus (1)
401. Franciscus (Frans) (1)
402. Franciscus Andreas (1)
403. Franciscus Antonius (1)
404. Franciscus Bernardus (1)
405. Franciscus Christoffel (1)
406. Franciscus Christophorus Anthonius (1)
407. Franciscus Everardus (1)
408. Franciscus Gijsbertus Maria (Frans) (1)
409. Franciscus H.J. (Frank) (1)
410. Franciscus Henderikus (1)
411. Franciscus Joannes (1)
412. Franciscus Johannes (1)
413. ter Franciscus Johannes (1)
414. Franciscus Johannes Antonie (1)
415. Franciscus Josephus (1)
416. de Franciscus Jozeph Lambertus (Frans) (1)
417. Franciscus Maria (Frank) (1)
418. Franciscus Maria (Frans) (1)
419. Franciscus Migchiels (1)
420. Franciscus Petrus (1)
421. Franciscus Petrus (Frank) (1)
422. Franciscus Wilhelmus (Frank) (1)
423. Franciscus Xaverius (1)
424. Franciska (2)
425. Francois Adrianus (1)
426. van den Frank (1)
427. van Frank (1)
428. Frank (15)
429. Frank Robert (1)
430. Frank Wesley (1)
431. Franke (2)
432. Frankina (1)
433. ten Frans (1)
434. Frans (46)
435. de Frans (1)
436. Frans Alberts (1)
437. Frans Ale (1)
438. Frans Alexander (Frasse) (1)
   439. Frans Aukes (1)
440. de Frans Binnes (1)
441. Frans Caesar (1)
442. Frans Carel Johannes (1)
443. Frans Cornelis (1)
444. Frans D. (1)
445. Frans F. (1)
446. Frans Ferdinand (1)
447. Frans Franzes (1)
448. Frans Harmen (1)
449. Frans Hinnes (1)
450. Frans Jans (1)
451. Frans Johan (1)
452. Frans Karel August (1)
453. Frans Nestor (Valter) (1)
454. Frans Oskar (2)
455. Frans Robert (1)
456. Frans Sickeszn (1)
457. Frans Sipckes (1)
458. Frans Sjoerds (1)
459. Frans Taekes (1)
460. Frans Tjebbes (1)
461. Frans Uilkes (1)
462. Frans Watses (1)
463. Fransciscus Henricus (1)
464. Franscke Fransdr (1)
465. Fransina (1)
466. Fransina (Sine) (1)
467. Fransiscus (1)
468. Fransiscus (Frans) (1)
469. Fransiscus Hermanus (1)
470. Fransje (1)
471. Franz (4)
472. Franz Alexander (1)
473. Franz Ferdinand Carl Ludwig Joseph Maria (1)
474. Franz Ignatius Martins (1)
475. Franz II / I (Joseph Karl) (1)
476. Franz Josef II (1)
477. Franz Josef Marie Otto Antonius Ignatius Oktavianus (1)
478. Franz Joseph I (Franz Joseph Karl) (1)
479. Franz Karl Joseph (1)
480. Franz Leopold (1)
481. Franz-Joseph (1)
482. Franziska (1)
483. Franziska "Erzfanny" Maria Anna (1)
484. Franziska Sophie (1)
485. Fraser (1)
486. Fraukje (1)
487. Fre (3)
488. van der Frea (1)
489. Fred (7)
490. Freddy (7)
491. van der Freddy (1)
492. Frederica (1)
493. Frederica Allards (2)
494. Frederick (1)
495. Frederick (Frederika) (1)
496. Frederick Valentine (1)
497. Fredericus (5)
498. Fredericus (Fré) (1)
499. Fredericus Antonis Albertus (1)
500. Fredericus Antonius (Ric) (1)
501. Fredericus Hermannus Joannes (1)
502. Fredericus Joannes Maria Goduphus (1)
503. Fredericus Johannes (1)
504. Fredericus Martinus Petrus (1)
505. Fredericus Pieters (Freerk) (1)
506. Fredericus Theodorus (1)
507. van Frederik (1)
508. Frederik (17)
509. Frederik "Schele Gijs" (1)
510. Frederik (Freerk) (1)
511. Frederik Albert (1)
512. Frederik Alderts (1)
513. Frederik Alexander Willem (1)
514. Frederik Allards (1)
515. Frederik Freerks (1)
516. Frederik Gideon (1)
517. Frederik Hendrik (3)
518. Frederik Hendrik "de Stedendwinger" (1)
519. Frederik Hendrik Albert (Albert) (1)
520. Frederik Jan (1)
521. Frederik Jans (3)
522. Frederik Johan (1)
523. ten Frederik Joseph (1)
524. Frederik Liebrecht Johannes (1)
525. Frederik Roelofs (Freerk) (1)
526. van Frederik Wilhelm (1)
527. de Frederik Willem (1)
528. Frederik Willem III (1)
529. Frederika (5)
530. van der Frederika (1)
531. Frederika A.M. (1)
532. Frederika Everdina (1)
533. Frederika Jacoba (1)
534. Frederika Johanna (Erika) (1)
535. Frederika Louise Wilhelmina (Loulou) (1)
536. Frederika Louise Wilhelmina (Wilhelmina) (1)
537. Frederika Sophia Wilhelmina (Willemijn) (1)
538. Frederikus (3)
539. Frederikus Alberts (Freerk) (1)
540. Frederikus Antonius Albertus (1)
541. Frederikus Georgius (1)
542. Frederikus Harry (Frits) (1)
543. Frederikus Johannes (1)
544. Frederique (2)
545. Fredric (1)
546. Fredrik (4)
547. Fredrik A. (1)
548. Fredrik Andersson (1)
549. Fredrik Edvard (1)
550. Fredrik Henderik (1)
551. Fredrik Jans (1)
552. Fredrik M (1)
553. Fredrik Teodor (1)
554. Fredrik Viktor (1)
555. Fredrik Vilhelm (1)
556. Fredrika (3)
557. Fredrika Gustava (1)
558. Fredrika Henrika (1)
559. Fredrika Sofia (1)
560. Fredrique Rosina (1)
561. Freek (2)
562. Freerck (1)
563. Freerck Edses (1)
564. de Freerk (5)
565. van Freerk (1)
566. van der Freerk (2)
567. Freerk (45)
568. Freerk (Fred) (1)
569. Freerk (Freddy) (1)
570. Freerk (Frits) (2)
571. Freerk Alberts (2)
572. Freerk Barelds (1)
573. Freerk Brongers (1)
574. Freerk Cornelis (1)
575. Freerk Eerdes (1)
576. Freerk Fokkes (1)
577. Freerk Gerkes (1)
578. Freerk Halbes (2)
579. Freerk Halbes (Frerick Halbes) (1)
580. Freerk Harms (1)
581. Freerk Koops (1)
582. Freerk Oebeles (2)
583. Freerk Reinders (2)
584. Freerk Wiebes (1)
   585. Freerk Willems (1)
586. Freerkje (31)
587. van der Freerkje (Freekje) (1)
588. Freerkje Aans (1)
589. Freerkje Heinzes (1)
590. Freerkje Louise Wybes (1)
591. Freerkjen Sjoerds (1)
592. Freerktje Arends (1)
593. Freike Hylkes (1)
594. Freke (1)
595. Frellav H (1)
596. Frellav Thomsen (1)
597. Frerick Harckens (1)
598. Frerik Berents (Freerk Berends) (1)
599. Frerik Jans (1)
600. Frerikje Harms (1)
601. Freya (1)
602. van der Frida (1)
603. Frida (1)
604. Frieda (2)
605. Frieda Freerkje (1)
606. Frieda Johanna Thecla (1)
607. Friederich (4)
608. Friedericus (1)
609. Friederik (1)
610. Friederika (Fré) (1)
611. Friederika Antonia (1)
612. Friederike Karoline Wilhelmine (1)
613. Friederike Luise Philippine Dorothea (1)
614. Friedrich (3)
615. Friedrich "Barbarossa" (1)
616. Friedrich "der Ein (1)
617. Friedrich (Fredrik) (1)
618. Friedrich August II (1)
619. Friedrich II (2)
620. Friedrich III (1)
621. Friedrich IV (1)
622. Friedrich Michael (1)
623. Friedrich Wilhelm (2)
624. Friedrich Wilhelm Andreas (Frits) (1)
625. Friedrich Wilhelm August (1)
626. Friedrich Wilhelm IV (1)
627. Friese (4)
628. Frietsje (1)
629. Frietzen Gerrits (1)
630. Frijke (1)
631. Frijke Cornelis (1)
632. Frijke Jelles (1)
633. Frits (7)
634. Frits Godfried (1)
635. Frits Jozef (Frits Joseph)) (1)
636. Fritz (3)
637. Fritz (Frits) (1)
638. Fritz Paul (1)
639. Fronika (1)
640. Frouck (2)
641. Frouck Bockes (1)
642. Frouck Mackedr (1)
643. Frouck Pybes (1)
644. Frouck Retzes (1)
645. Frouck Sipckesdr (1)
646. Frouck Sippesdr (1)
647. Frouck Tjercks (1)
648. Frouck Wybeths (1)
649. Frouk (2)
650. Frouke (2)
651. Frouke Anneke (Janneke) (1)
652. Frouke Davids (1)
653. Frouke Jarichs (1)
654. van der Froukje (6)
655. de Froukje (1)
656. Froukje (75)
657. Froukje (Frouktje) (1)
658. Froukje Annes (1)
659. Froukje Cornelis (1)
660. Froukje Doetje (1)
661. Froukje Douwes (1)
662. Froukje Egberts (1)
663. Froukje Eleonora (Nora) (1)
664. Froukje Fokje (1)
665. Froukje Gjalts (1)
666. Froukje Gooitsens (1)
667. Froukje Grietje (3)
668. Froukje Hendriks (1)
669. van der Froukje Hendriks (1)
670. Froukje Hommes (1)
671. Froukje Iebeltje (1)
672. te Froukje J. (Fony) (1)
673. Froukje Jacobs (2)
674. Froukje Jelles (1)
675. Froukje Jochiena (1)
676. Froukje Johanna (1)
677. Froukje Johannes (1)
678. Froukje Linzes (1)
679. Froukje Luitjens (1)
680. Froukje Martha (2)
681. Froukje Pieters (2)
682. Froukje Pieters (Fraukjen) (1)
683. Froukje Reinders (1)
684. Froukje Ren (1)
685. Froukje Saapke (1)
686. Froukje Siemens (1)
687. Froukje Sjoerds (1)
688. Froukje Theunis (1)
689. Froukje Wobbes (1)
690. Froukjen (4)
691. Froukjen Alberts (1)
692. Froukjen Aukes (1)
693. Froukjen Douwes (1)
694. Froukjen Durks (1)
695. Froukjen Freerks (1)
696. Froukjen Gerrits (1)
697. Froukjen Hendricks (1)
698. Froukjen Jochems (1)
699. Froukjen Luitjens (1)
700. Froukjen Michiels (1)
701. Froukjen Nuttes (1)
702. van der Froukjen Pieters (1)
703. Froukjen Pieters (2)
704. de Frouktje (1)
705. Frouktje (3)
706. Frouktje (Flora) (1)
707. Frouktje (Froukje) Martens (1)
708. Frouwa (2)
709. Frouwe Sydzena (1)
710. Frouwina (1)
711. Frouwke (Froukje) (1)
712. Frouwkje (2)
713. Frouwkje Geertje (1)
714. Frouwkje Jans (2)
715. Frouwkjen Jans (1)
716. Frouwktje (1)
717. Frouwtet Luwerts (1)
718. Frouwtet Sebes (1)
719. Frozza (Adelheid) (1)
720. van der Fryke (1)
721. Fryke Goitzens (1)
722. Fryke Jelles (1)
723. Frytsen Cornelis (1)
724. Frytsen Hylckes (1)
725. Fueck Abbedr (1)
726. Fuisje (1)
727. Fulk (1)
728. Fycken (1)
729. Fyke (1)