Voornamen Lijst: Begint met T


Alle voornamen beginnend met T, alfabetisch gesorteerd (totaal aantal personen):

Klik op een voornamen om de overeenkomende gegevens te tonen.   Hoofd voornamen pagina  |  Toon alle voornamen

1. Tabe Wybes (1)
2. Tijs Sjoerds (1)
3. Trijntje Jeens (1)
4. Ture Pedersson (1)
5. T (2)
6. de T. (2)
7. T. (25)
8. van der T. (1)
9. T. (Bo) (1)
10. T. B. (1)
11. T.A. (1)
12. T.E.A. (1)
13. Tønne Eriksen (1)
14. Töbe Angela (1)
15. Taabke (1)
16. Taabke Jiskes (1)
17. Taad Jacobsdr (1)
18. Taapke (12)
19. de Taapke (1)
20. van der Taapke (1)
21. Taapke Folkerts (1)
22. Taapke Jelles (1)
23. Taapke Jogchums (1)
24. Taapke Rinzes (1)
25. Taapke Taekes (1)
26. Taapke Teyes (1)
27. Taapke Waatzes (1)
28. Taatje (1)
29. Tabe (6)
30. Tabe Jeens (1)
31. Tabitha (1)
32. Tacine (1)
33. van Taecke (1)
34. Taecke (1)
35. van Taecke / Taco (1)
36. Taecke Tjeerds (1)
37. de Taede (3)
38. Taede (5)
39. van der Taede (1)
40. de Taede Geerts (1)
41. Taede Herman (1)
42. Taede Pieters (1)
43. Taedtke (1)
44. Taeke (40)
45. de Taeke (2)
46. van der Taeke (2)
47. Taeke Alberts (4)
48. Taeke Cornelis (1)
49. Taeke Daniels (1)
50. Taeke Franzes (1)
51. Taeke Hessel (1)
52. Taeke Jacobs (1)
53. Taeke Jans (2)
54. Taeke Jelckes (1)
55. Taeke Jelles (1)
56. van der Taeke Klazes (1)
57. Taeke Meinderts (1)
58. Taeke Pieter (1)
59. Taeke Poppes (1)
60. Taeke Sapes (1)
61. Taeke Tjeerds (1)
62. Taeke Wybrens (1)
63. Taekesdr (1)
64. van Taekjen (1)
65. taetske (5)
66. Taetske (Tetske) Wittes (1)
67. Taetske Andries (1)
68. Taetske Bokkes (1)
69. Taetske Doris (1)
70. Taetske Durks (1)
71. Taetske Heines (1)
72. Taetske Helena (1)
73. Taetske Hessels (1)
74. Taetske Minzes (1)
75. Taetske Reinders (1)
76. Taetske Rinzes (1)
77. Taetske Sybes (1)
78. Taetske Tjeerds (1)
79. Taetske Wiegers (1)
80. Tage (1)
81. Tahvo Pekanpoika (1)
82. Taimi Hellen Gustafsdotter (1)
83. Take (2)
84. Take Hermana (1)
85. Takla Gezina (1)
86. Taksony (1)
87. Talke (2)
88. Talke Jurjens (1)
89. Talle (3)
90. Taltje (2)
91. Taltje Rienks (1)
92. Taltje Willems (1)
93. Tamara (8)
94. Tamelie (1)
95. Tamer (1)
96. Tamke Piers (1)
97. Tamme (15)
98. Tamme Bouwes (2)
99. Tamme H. (1)
100. Tamme Hillebrants (1)
101. Tamme Johannes (1)
102. Tamme Pieters (1)
103. Tamme Rinzes (1)
104. Tamme Thysses (2)
105. Tamme Wybrens (1)
106. Tammo (6)
107. Tammo Dercks (1)
108. Tammo Ewinga (2)
109. Tammo Jans (1)
110. Tammy (1)
111. Tancred (1)
112. Tanja (5)
113. Tanja Maarit (1)
114. Tanneken (1)
115. Tanya Marie (1)
116. Tara Cressida Frances "Finty" (1)
117. Tarik (1)
118. Tarina (1)
119. Tarja (2)
120. Tarja Katri Helena (1)
121. Tassilo III (1)
122. Tatiana (4)
123. Tatiana Elizabeth (1)
124. Taya (1)
125. Taylor (1)
126. Taylor James (1)
127. van der Tea (1)
128. Tea (1)
129. Teade (4)
130. van der Teake (3)
131. Teake (12)
132. Teake Sapes (1)
133. Teatske Alles (1)
134. Teatske Johannesdr (1)
135. Tebbo (1)
136. Tecla (4)
137. Tecla (Talia) (1)
138. Tecla (Tietje) Halbes (1)
139. Tecla Anna Maria (1)
140. Tecla Jans (1)
141. Ted (2)
142. van Teda Wybrants (1)
143. Tede (1)
144. Tedjana (1)
145. Teecke Heeres (1)
146. Teede (4)
147. Teede Jans (Taede) (1)
148. Teedske Jakobs (1)
149. van Teeke Sapes (Thaeke Sapes) (1)
150. Teekje Willems (1)
151. Teena (1)
152. Teete (1)
153. Teetje (5)
154. de Teetje (5)
155. Teetje (Tietje) Jans (1)
156. Teetje Albersd (1)
157. Teetske (7)
158. Teetske (Thea) (1)
159. Teetske Alles (1)
160. Teetske Binderts (2)
161. Teetske Fokkes (2)
162. Teetske Lieuwes (2)
163. Teetske Nannes (1)
164. Teetske Pieters (1)
165. de Teetske Tjibbes (1)
166. Teetske Wybrens (1)
167. van Teije (1)
168. Teije (3)
169. de Teije (Theo) (1)
170. Teije (Theo) (1)
171. Teije Durks (1)
172. Teije Mink (1)
173. Teike (4)
174. Teike Rienks (1)
175. Teike Wibbes (1)
176. Teikje (5)
177. van der Teikje (2)
178. de Teikje (1)
179. Teikje Willems (1)
180. Teitje (1)
181. Teke Derks (1)
182. Teke Lolkes (1)
183. Teke Retzes (1)
184. ter Tekela (1)
185. Tekke (1)
186. Tekke Andries (1)
187. Tekla Gerhardus (1)
188. Telle (1)
189. Temke Liefkes (1)
190. Temme Jans (1)
191. Tena (2)
192. Tenda (1)
193. Teodoricus (Dirk) (1)
194. Teresa (1)
195. Terese Marie Mazzulla (1)
196. Termina (1)
197. Tero (Matthias) (1)
198. Terry (1)
199. Terttu (1)
200. Tess (2)
201. Tessa (14)
202. Tessy (1)
203. Teteke Entens (1)
204. Teth (1)
205. van Teth (1)
206. van Teth Auckesdr (1)
207. Teth Bockes (1)
208. Teth Sakes (1)
209. Tetien (Tetje) Aylckens (1)
210. Tetje (14)
211. van der Tetje (3)
212. Tetje (Thea) (1)
213. Tetje Atses (1)
214. Tetje Barelds (1)
215. Tetje Bokkes (2)
216. Tetje Gerrits (1)
217. van der Tetje Hendriks (1)
218. Tetje Hielkes (1)
219. Tetje Innes (1)
220. Tetje Jacoba (2)
221. Tetje Jans (2)
222. Tetje Libbes (1)
223. Tetje Makkes (1)
224. Tetje Roelofs (2)
225. Tetje Taekes (1)
226. Tetje Wiebes (1)
227. Tetje Wobbes (1)
228. Tetje Wouters (1)
229. Tets Abbedr (1)
230. van der Tetse (1)
231. Tetsje (1)
232. van der Tetsje (2)
233. Tetsje Teatske (1)
234. Tetske (1)
235. Tetske Clasens (1)
236. Tette (1)
237. Tette Tiackes (1)
238. Tettie (1)
239. Tettie Claasse (1)
240. Tettie Goitzens (1)
241. Tettie Pieters (2)
242. Tettje (3)
243. de Tettje (1)
244. Tettje Alberts (1)
245. Tettje Fokkes (1)
246. Tettje Foppes (1)
247. Tettje Freerks (2)
248. Teun (4)
249. van der Teun (2)
250. Teuna (1)
251. van den Teunis (1)
252. de Teunis (1)
253. van Teunis (2)
254. Teunis (35)
255. van der Teunis (3)
256. Teunis "Goe Jan" Jansen (1)
257. Teunis (Teus) (2)
258. Teunis (Thomas) (1)
259. Teunis Ariensz (1)
260. van Teunis Claeszn (1)
261. Teunis Cornelis (1)
262. Teunis Egberts (1)
263. Teunis Gijsbertus (Toon) (1)
264. Teunis Hendriks (2)
265. Teunis Jacobsz (1)
266. Teunis Jans (1)
267. Teunis Jansen (2)
268. Teunis Leffert (1)
269. Teunis Lefferts (3)
270. Teunis Melchior (1)
271. Teunisje (1)
272. Teunisken (1)
273. van Teuntje (2)
274. van de Teuntje (1)
   275. Teuntje (3)
276. van den Teuntje (1)
277. de Teuntje (2)
278. van der Teuntje (2)
279. Teuntje (Trijntje) Jans (1)
280. de Teuntje Ariens (1)
281. Teuntje Cornelisd (1)
282. Teuntje Maria (1)
283. Teuntjen (1)
284. Teupe (2)
285. van der Teye (2)
286. Teye (3)
287. van der Teye (Tad) (1)
288. Teye Dictus (2)
289. Teye Gooitsens (1)
290. Teye Hepkes (1)
291. Teye Jans (2)
292. Teye Tjeerds (1)
293. Th. (1)
294. Théa "Touti" (1)
295. Thécla (1)
296. Théobald IV (1)
297. Thacker (2)
298. Thadeus Eilderts (1)
299. van den Thamar Jeens (1)
300. Thankmar (1)
301. van der Thea (3)
302. van de Thea (1)
303. van Thea (1)
304. de Thea (1)
305. Thea (27)
306. de Thea (Tetie) (1)
307. Thea Hendrika (1)
308. Thea Willie (1)
309. Theadora (1)
310. Theadora Maaike Bernitta (1)
311. Thecla (2)
312. Thecla (Tetje) Wabbes (1)
313. Theda (2)
314. Theda Ewes (1)
315. Theda Tiddens (1)
316. Thekela (1)
317. Thekla (6)
318. van der Thelena (1)
319. Thelma (1)
320. Thelma Jolande (1)
321. Theo (17)
322. van der Theo (2)
323. Theo Simon (Kuub) (1)
324. van der Theo-Max (1)
325. Theobald (1)
326. Theobald "de Oude" (1)
327. Theobald II (2)
328. Theobald II / IV "le Grand" (1)
329. van Theoderic (1)
330. Theoderich (1)
331. Theodor (3)
332. Theodor (Theo) (1)
333. van der Theodor Max (1)
334. de Theodora (1)
335. Theodora (13)
336. van Theodora (2)
337. van 't Theodora (Door) (1)
338. Theodora (Dora) (3)
339. Theodora Alida (1)
340. Theodora Alijda (1)
341. Theodora Angelina (1)
342. Theodora Anna Maria Antonetta (1)
343. Theodora Barbara (1)
344. Theodora Bertrana (1)
345. Theodora Geertruida (1)
346. Theodora Geertruida Cornelia (1)
347. Theodora Gerarda (1)
348. Theodora Gerharda Gezina (2)
349. Theodora Hermana (1)
350. Theodora Johanna (1)
351. Theodora Kamaterina (1)
352. Theodora Lucretia Maria (1)
353. Theodora Martina (Thea) (1)
354. Theodora Wilhelmina Petronella Maria (1)
355. Theodore (2)
356. Theodore Mark (Ted) (1)
357. Theodoric (1)
358. Theodoris Fischer (1)
359. Theodoros (1)
360. van den Theodorus (3)
361. van Theodorus (3)
362. Theodorus (13)
363. Theodorus (Dirk) (5)
364. Theodorus (Dorus) (1)
365. Theodorus (Theo) (1)
366. Theodorus Anthonius (1)
367. Theodorus Antonius (1)
368. Theodorus Antonius Maria (1)
369. Theodorus Bernardus (5)
370. van der Theodorus Bernardus (1)
371. Theodorus Bernardus (Dorus) (1)
372. van den Theodorus Carolus (1)
373. van den Theodorus Eduard (1)
374. van den Theodorus Eduard "Dorus" (1)
375. Theodorus Everhardus (1)
376. Theodorus Gerardus (3)
377. Theodorus Gerhardus (2)
378. Theodorus Gerhardus (Theo) (1)
379. Theodorus Henderikus (1)
380. Theodorus Henricus (1)
381. Theodorus Herman (Theo) (1)
382. van Theodorus Jacobus (1)
383. Theodorus Jans (1)
384. Theodorus Johannes (3)
385. Theodorus Johannes Franciscus (1)
386. van Theodorus Johannes Marinus (1)
387. Theodorus Klaassens (1)
388. Theodorus Kornelis Johannes (Theo) (1)
389. Theodorus Kornelius Johannes (Theo) (1)
390. Theodorus Lambertus Bernardus (Theo) (1)
391. Theodorus Lodewikus Frederikus (1)
392. Theodorus Maassen (1)
393. van Theodorus Martinus (1)
394. Theodorus Martinus (1)
395. Theodorus Otto Jans (Derk Jans) (1)
396. Theodorus Paulus (1)
397. Theodorus Petrus (1)
398. Theodorus Romke (1)
399. de Theodorus Wilhelmus (1)
400. Theodosia (1)
401. Theodosios (1)
402. Theodoulos (1)
403. Theodrada (1)
404. Theokista (1)
405. Theophania (1)
406. Theophano Anastasia (1)
407. Theotar (1)
408. de Thera Antoinette (1)
409. Theresa (Tracy) (1)
410. Theresa C. (1)
411. Therese (4)
412. van der Therese Catharina Clasina (1)
413. Therese Erna (1)
414. Therese Wilhelmine (1)
415. Theresia (2)
416. van der Theresia (1)
417. Theresia (Trees) (1)
418. Theresia Elisabeth (1)
419. de Theresia Maria (1)
420. de Theresia Maria Christina (1)
421. Theresia Maria Christina (1)
422. Theresia Petronella Maria (1)
423. van Theresia Pieternella (1)
424. Theresia Pieternella (1)
425. Theresia Wilhelmina (1)
426. Thetburga (1)
427. Theuderik III (1)
428. Theudoald (1)
429. de Theun (1)
430. Theun (3)
431. Theuna Dirkje (1)
432. van Theunis (2)
433. Theunis (18)
434. van der Theunis (4)
435. van der Theunis "Skerpe Theunis" (1)
436. Theunis Age (1)
437. Theunis Egberts (1)
438. Theunis Kornelis (1)
439. Theunis Lieuwes (1)
440. Theunis Theunis (3)
441. Theuntje Gerrits (1)
442. Thiadsvind (Theudesinda) (1)
443. Thiago (1)
444. Thibaud (1)
445. Thie Jurgen (1)
446. Thiedts Greoltdr (1)
447. Thielman (1)
448. Thiemen (1)
449. Thiemo (Ditmar) (1)
450. Thierry (1)
451. Thierry IV (1)
452. Thies (2)
453. Thiessa (1)
454. Thietje Wiers (1)
455. Thietjen Roelfs (1)
456. Thijmen (4)
457. Thijn (1)
458. Thijs (16)
459. van Thijs (1)
460. ten Thijs (1)
461. Thijs (Ties) (1)
462. Thijs Hendrik (1)
463. Thijs Jansz (1)
464. Thijs Pieter (1)
465. Thijs Willems (1)
466. Thijsje (1)
467. Thingce (1)
468. Thirza (2)
469. Thom (2)
470. Thomas (96)
471. van Thomas (1)
472. de Thomas (2)
473. of Thomas (1)
474. Thomas "the Wise" (1)
475. Thomas (Tom) (1)
476. Thomas Anton (1)
477. van Thomas Ariean (1)
478. Thomas Beall Augustine (1)
479. Thomas Blackburn (2)
480. Thomas Bomberry Berry (1)
481. Thomas Campbell (2)
482. Thomas Caspar (1)
483. Thomas Christiaan (1)
484. Thomas Crosbie William (1)
485. Thomas Fedde (1)
486. Thomas Gascoigne (1)
487. Thomas Geerts (1)
488. Thomas George (1)
489. Thomas Gillian (1)
490. Thomas Hartley Crawford (1)
491. Thomas Henriksson (1)
492. Thomas Henry Charles (1)
493. Thomas Hermannus Johannes (1)
494. de Thomas II (1)
495. Thomas James (1)
496. Thomas Jan (1)
497. Thomas Johannes (2)
498. Thomas Joseph (1)
499. Thomas Kees (1)
500. Thomas MÃ¥rtensson (1)
501. Thomas Miller (1)
502. of Thomas of (1)
503. Thomas P. (1)
504. Thomas Pieters (2)
505. Thomas Pyters (1)
506. Thomas Sipke (1)
507. Thomas Staffansson (1)
508. Thomas Stephansson (1)
509. Thomas Teije Matthijs (Matthijs) (1)
510. Thomas W. (1)
511. Thomas West (1)
512. Thomas Willemsz (1)
513. Thonis (1)
514. Thor Evald (1)
515. Thora Torbergsdotter (1)
516. Thord (1)
517. Thore Eriksdatter (1)
518. Thorkild Pedersen (1)
519. Thormod Tostesson (1)
520. Thornton Augustine (3)
521. Thorton Bernard (1)
522. Threes (1)
523. Thrugot "Fagrskinna" Ulfsen (1)
524. Thunna (1)
525. Thure Theodor (1)
526. Thyadolfus (1)
527. Thyago Atze Hendricus (1)
528. Thymen (2)
529. Thymo (1)
530. Thynius (1)
531. Thyo Fockes (1)
532. Thyra Haraldsdottir (1)
533. Thyra Vilhelmina (1)
534. Thyrza (1)
535. Thyrza Sophie (1)
536. van der Thys (1)
537. Thys Geeuwkes (1)
538. Thys Hidde (1)
539. Thys Jeens (1)
540. Thys Sjoerdts (1)
541. Thys Tammes (1)
542. Tiaard Harryts (1)
543. Tiabeco (Tjebbe) (1)
544. Tiacco (1)
545. Tiacke (1)
546. Tiacko Doedens (1)
547. Tiadeka (1)
548. Tiadeke (1)
   549. Tiado (Thio) (1)
550. Tiaert Sijbkes (1)
551. Tiamcke Everts (1)
552. Tiana (1)
553. Tiarde (1)
554. Tiauckien (1)
555. Tidde (1)
556. Tiddo (2)
557. de Tiddo Ewens (1)
558. Tiddo Lupkes (1)
559. Tiddo Lupkos (1)
560. Tiddo Willems (1)
561. Tideman (1)
562. Tie (1)
563. Tiede (1)
564. Tieke (1)
565. van der Tieke (1)
566. Tieke Klazen (1)
567. van Tieleman Mathildensone (1)
568. Tieme (1)
569. van den Tiemen (1)
570. Tiemen (6)
571. de Tiemen (2)
572. Tiemen "Tim" (1)
573. Tiemen Siebrens (1)
574. van der Tiemen Tjerks (1)
575. Tiemkjen Geerts (1)
576. Tiena (1)
577. Tiepke Geerts (1)
578. Tierdt Teeckes (1)
579. Tierney (1)
580. Ties (12)
581. Ties Freerks (1)
582. Ties P. (1)
583. Tiesck Ariensdr (1)
584. Tietberga (1)
585. van Tiete (1)
586. Tiete (3)
587. van der Tiete (2)
588. Tiete Atzes (1)
589. van der Tiete Jans (1)
590. Tiete Popke (1)
591. Tiete Thomasz (1)
592. Tietes (1)
593. van Tieth (2)
594. Tieth (1)
595. Tieth Sickesdr (1)
596. Tieth Sydsdr (1)
597. Tietie (1)
598. Tietie (Titia) (1)
599. Tietje (40)
600. van der Tietje (2)
601. Tietje (Thea) (1)
602. Tietje (Tietie) (1)
603. Tietje (Tineke) (1)
604. Tietje (Tytsje) (1)
605. van der Tietje “Woartelpot” (1)
606. Tietje Alberts (1)
607. van der Tietje Andries (1)
608. Tietje Andries (1)
609. Tietje Durks (1)
610. van der Tietje Fokkes (1)
611. Tietje Freerks (1)
612. Tietje Hanzes (1)
613. Tietje Jacobs (1)
614. Tietje Jeppes (1)
615. Tietje Johanna (1)
616. Tietje Johannes (1)
617. Tietje Johannes (Tyttje) (1)
618. Tietje Kornelis (1)
619. Tietje Lammerts (2)
620. Tietje Minderts (1)
621. Tietje Oebeles (1)
622. Tietje Oeds (1)
623. Tietje Pieters (1)
624. Tietje Regnerus (Fietje) (1)
625. Tietje Symens (1)
626. Tietje Tjibbes (1)
627. Tietje Wiebes (1)
628. Tietje Wybes (1)
629. te Tiets (1)
630. Tiets (Tjitske) Oeges (1)
631. Tiets Jans (Tjitske) (1)
632. Tietsia (1)
633. Tiettje Jans (1)
634. Tiffany (1)
635. Tiffeny Ann (1)
636. Tije (1)
637. Tije Jans (1)
638. Tijlke (Tijtje) (1)
639. Tijmen (2)
640. Tijmen Jans (1)
641. Tijmen Janz (1)
642. Tijmen Meijns (1)
643. van der Tijn (1)
644. Tijn (2)
645. Tijs (2)
646. Tijtje (2)
647. Tijtje / Tietsia (1)
648. Tikhon Nikolaevich (1)
649. Tileman (1)
650. Tileman Bucho (1)
651. Tilly (1)
652. Tim (14)
653. van der Tim (2)
654. van Tim (3)
655. Tim Arjen (1)
656. Tim Kaye (1)
657. Tim Martijn (1)
658. Timen Hendriks (1)
659. Timmie Martinus (Tim) (1)
660. Timo (2)
661. Timo Allan (1)
662. Timon (1)
663. Timon Taeke (1)
664. Timotheus Johannes (1)
665. Timothy (1)
666. Timothy James Hamilton (1)
667. Timothy John (1)
668. Timothy John (T.J.) (1)
669. Tina (7)
670. Tina Leigh (1)
671. Tindra (1)
672. Tine (9)
673. Tine (Tinie) (1)
674. Tine Marika (1)
675. van der Tineke (7)
676. Tineke (40)
677. van Tineke (1)
678. Tineke (Tinie) (1)
679. Tineke Lotte (Lotte) (1)
680. Tini (4)
681. Tinie (5)
682. Tinus (7)
683. van den Tinus (1)
684. Tiny (13)
685. Tirsa (1)
686. van der Tirza Julia Johanna Maria (1)
687. Tirzah (Cato) (1)
688. Tisja Irene (1)
689. van Titia (1)
690. Titia (5)
691. Titia (Tjitske) Berends (1)
692. Titia Catharina (1)
693. Titia Johannes (1)
694. Tj. (1)
695. de Tj. (1)
696. Tjaakje (1)
697. Tjaard (2)
698. Tjabbecos (1)
699. Tjacko Derks (1)
700. Tjaerdt Tjaerda (1)
701. van Tjaert (1)
702. Tjaert (Evert) (1)
703. van Tjaert Epes (2)
704. Tjaert Epes (1)
705. Tjaert Groestera (1)
706. Tjaert Sjoerds (1)
707. Tjaert Ulbes (1)
708. Tjakkiena (1)
709. Tjakko (1)
710. Tjal (1)
711. Tjalkje Wopckes (1)
712. Tjalkjen Popes (1)
713. Tjalle (1)
714. de Tjalle Wietse (1)
715. Tjalling (11)
716. Tjalling Annes (1)
717. Tjalling Cornelis (1)
718. Tjalling Doytzes (1)
719. Tjalling Harings (1)
720. Tjalling Hendricks (1)
721. Tjalling Homme (1)
722. Tjalling Jakobs (1)
723. Tjalling Retzes (1)
724. Tjalling Sybes (1)
725. Tjallingh Pybes (1)
726. Tjaltje (1)
727. Tjaltje Bartels (1)
728. Tjam Sjords (1)
729. Tjamck Folckertsdr (1)
730. Tjamck Gaeles (2)
731. Tjamme (1)
732. Tjamme Jan (1)
733. Tjandra Kirana (1)
734. Tjarck Brunts (1)
735. Tjarda (1)
736. van Tjebbe (3)
737. Tjebbe (1)
738. Tjebbe Beenes (1)
739. Tjebbe Doecke (1)
740. Tjebbe Franzes (1)
741. Tjebbe Jans (1)
742. Tjebbe Klazes (1)
743. Tjebbe Lolkes (1)
744. de Tjeerd (2)
745. van der Tjeerd (5)
746. Tjeerd (59)
747. van Tjeerd (1)
748. Tjeerd (Tseard) (1)
749. Tjeerd Arjens (1)
750. Tjeerd Berends (1)
751. Tjeerd Dirks (1)
752. Tjeerd Fokkes (1)
753. Tjeerd Gerkes (1)
754. Tjeerd Haije (1)
755. Tjeerd Halbes (2)
756. Tjeerd Jakobs (2)
757. Tjeerd Jan (1)
758. Tjeerd Jans (1)
759. de Tjeerd Jelle (1)
760. van der Tjeerd Jelles (1)
761. Tjeerd Johannes (1)
762. Tjeerd Klases (1)
763. Tjeerd Kornelis (1)
764. Tjeerd Lammerts (1)
765. Tjeerd Martens (1)
766. Tjeerd Pieters (2)
767. Tjeerd Pytters (1)
768. Tjeerd Saepes (1)
769. Tjeerd Siemens (1)
770. Tjeerd Symons (1)
771. Tjeerd Taekes (1)
772. Tjeerd Taekes (Teekes) (1)
773. Tjeerd Tjallings (1)
774. Tjeerd Wietze (1)
775. Tjeerd Wopckes (2)
776. Tjeerdtje (1)
777. Tjeerdtje Sipkes (1)
778. Tjeert (1)
779. Tjeert Clasens (1)
780. Tjeert Hendriks (1)
781. Tjeertdina (1)
782. Tjeetske Heines (1)
783. Tjemck Bockesdr (1)
784. Tjemck Bottes (1)
785. Tjepcke Aesghes (1)
786. Tjepcke Oenes (1)
787. Tjepke (1)
788. van Tjerck (2)
789. Tjerck Rinnerts (1)
790. Tjerck Tiepkes (1)
791. de Tjerk (2)
792. Tjerk (9)
793. van der Tjerk (7)
794. Tjerk Ales (1)
795. Tjerk Atses (1)
796. Tjerk Atzes (1)
797. Tjerk Betzes (1)
798. Tjerk Diemers (1)
799. Tjerk Eenes (1)
800. Tjerk Eeuwes (2)
801. Tjerk Egberts (1)
802. van Tjerk Evert Stefanus (1)
803. Tjerk Heinzes (2)
804. Tjerk Hendricks (1)
805. Tjerk Hendriks (1)
806. Tjerk Hessels (2)
807. Tjerk Jakob (1)
808. Tjerk Jans (4)
809. van der Tjerk Jelles (1)
810. Tjerk Johannes (1)
811. Tjerk Sybes (1)
812. van der Tjerk Wiegers (1)
813. Tjerk Willems (1)
814. de Tjerkje (2)
815. Tjerkje (2)
816. van Tjesse Janckes (1)
817. Tjetje (1)
818. van der Tjetje (1)
819. Tjetje Frericks (1)
820. Tjetje Wobbes (1)
821. Tjets (1)
822. van Tjets Aedse (1)
   823. Tjets Hobbesdr (1)
824. Tjets Jans (1)
825. van Tjets Keimpesdr (1)
826. Tjets Schutsma (1)
827. Tjibbe (2)
828. van den Tjibbe (1)
829. Tjibbe Alberts (1)
830. Tjibbe Heerkes (1)
831. Tjibbe Jacobus (1)
832. Tjibbe Kornelis (1)
833. Tjibbele (1)
834. Tjibbes Minnes (1)
835. Tjidsger (2)
836. Tjidsger (Tjikko) (1)
837. Tjiemkjen Hylkes (1)
838. Tjietse (1)
839. Tjietske (1)
840. Tjietske Jans (1)
841. Tjietske Lammerts (1)
842. Tjietske Meijnes (1)
843. Tjikke (1)
844. Tjimke (Tjimkje) (1)
845. Tjimke Jans (1)
846. Tjimkje (2)
847. Tjimkje Hiddes (1)
848. van der Tjimkje Sjoerds (1)
849. Tjimkjen (4)
850. Tjimkjen Andries (1)
851. van Tjimkjen Taekes (Tjemken Teekes) (1)
852. Tjinkjen Ties (1)
853. van der Tjip (1)
854. Tjip (1)
855. de Tjipke (1)
856. van der Tjipke (6)
857. Tjipke (10)
858. Tjipke (Jesse) (1)
859. Tjipke (Tjip) (2)
860. Tjipke Andries (1)
861. Tjipke Fokkes (1)
862. Tjipke Pieter (1)
863. Tjipke Rienk (1)
864. van der Tjipke Tobias (1)
865. Tjipken (1)
866. Tjipkje (5)
867. de Tjipkje (1)
868. Tjipkje (Tjip) (1)
869. Tjipkje Errits (1)
870. Tjissa (1)
871. Tjisse (3)
872. Tjitse (2)
873. Tjitser (2)
874. Tjitser (Tjeerd) (1)
875. van Tjitske (3)
876. van der Tjitske (10)
877. de Tjitske (4)
878. Tjitske (102)
879. Tjitske "Jikke" (1)
880. Tjitske (Jikke) (1)
881. Tjitske (Jitty) (1)
882. Tjitske (Sjikke) (3)
883. de Tjitske (Sjits) (1)
884. Tjitske Aans (1)
885. Tjitske Andries (4)
886. Tjitske Annes (1)
887. Tjitske Ates (1)
888. Tjitske Baukes (1)
889. Tjitske Berends (1)
890. Tjitske Diemers (1)
891. Tjitske Eeuwes (2)
892. de Tjitske Foekes (1)
893. Tjitske Fokkes (2)
894. van der Tjitske Fokkes (1)
895. Tjitske Foppes (1)
896. Tjitske Gaeles (2)
897. Tjitske Geerts (1)
898. de Tjitske Gerbens (1)
899. Tjitske Halbes (1)
900. Tjitske Harkes (1)
901. van der Tjitske Heines "Tjik" (1)
902. Tjitske Heinzes (1)
903. van der Tjitske Hendriks (1)
904. Tjitske Hendriks (1)
905. Tjitske Hylkes (2)
906. Tjitske Jacobs (2)
907. van Tjitske Jakobs (1)
908. de Tjitske Janke (1)
909. Tjitske Jans (6)
910. Tjitske Jilles (1)
911. Tjitske Johannes (2)
912. Tjitske Keimpes (1)
913. Tjitske Klases (1)
914. Tjitske Klazes (2)
915. van der Tjitske Klazes (1)
916. Tjitske Kornelis (3)
917. Tjitske Lammerts (1)
918. Tjitske Liebbes (1)
919. Tjitske Martens (1)
920. Tjitske Meines (1)
921. Tjitske Meints (1)
922. van der Tjitske Minnes (1)
923. Tjitske Oenes (1)
924. Tjitske Pieters (2)
925. Tjitske Pyters (Petrus) (1)
926. Tjitske Roelofs (1)
927. Tjitske Romckes (1)
928. Tjitske Tjeerds (1)
929. Tjitske Weits (1)
930. Tjitske-Geertruida (1)
931. Tjitske-Nynke (1)
932. Tjitte (3)
933. Tjitte Jaap (1)
934. Tjitte Kornelis (1)
935. Tjitze (3)
936. Tjitze Ates (1)
937. Tjitze Nanne (1)
938. Tjitze Tjerks (1)
939. Tjomme (2)
940. Tjomme Oenes (1)
941. Tjorven Mira (1)
942. van der Tobias (1)
943. Tobias (8)
944. de Tobias (1)
945. van der Tobias Anton (1)
946. Tobias David (1)
947. Tobias Jansz (1)
948. Tobias Johannes Maria (1)
949. Tobias Samuelsz (1)
950. van der Tobias Tjipkes (1)
951. Tobin (1)
952. Tobina Geessina (1)
953. Tobina Jans (1)
954. Tobina Nikola (1)
955. Toby (1)
956. Todd (1)
957. Toebeke (1)
958. Toke Ebbesen (1)
959. Toke Nielsen (1)
960. Tolla Teodora Evelina (1)
961. Tolly (1)
962. Toltje (3)
963. Toltje Eerdes (1)
964. Toltje Willems (1)
965. de Tom (1)
966. Tom (10)
967. van den Tom (1)
968. Tom Chryster Harryson (1)
969. van den Tom Daniel (1)
970. Tom Henry (1)
971. Tom Lucas (1)
972. Tom Mikael (1)
973. Tomas (2)
974. Tomas Jakobsson (1)
975. Tomas Jonsson (1)
976. Tomas Michelsson (1)
977. Tomas Olofsson (1)
978. Tomas Persson (1)
979. Tomasine B. (1)
980. Tomina Catharina (To) (1)
981. Tommy (1)
982. Ton (6)
983. van den Ton (1)
984. van Tonia (1)
985. van der Tonia (1)
986. Tonia (2)
987. Tonia Jacoba (1)
988. Tonkert Fredericks (1)
989. Tonni (1)
990. Tonnicken (1)
991. Tonnie (1)
992. van der Tonnis (1)
993. Tonnis (2)
994. Tonnis Jacobs (1)
995. Tony (1)
996. Took (1)
997. Toon (1)
998. van der Toos (1)
999. Toos (1)
1000. Tor Edvin Georg (1)
1001. Tor Fjalar (1)
1002. Tor Hartvig (1)
1003. Tor-Björn Gustav (1)
1004. Tora Guttormsdotter (2)
1005. Tora Jonsdatter (1)
1006. Torben (1)
1007. Torbjörn Julius (1)
1008. Tord (7)
1009. Tord (Ture) (1)
1010. Tord Bernhard (1)
1011. Tord Filipsson (1)
1012. Tord Karlsson (1)
1013. Tord Petersson (1)
1014. Tord Röriksson (1)
1015. Tore (2)
1016. Tore Garper (1)
1017. Tore Johansson (1)
1018. Torgils "Sprakling" Styrbjørnsson (1)
1019. Torgils Knutsson (1)
1020. Torild Totilsson (1)
1021. Torin Lloyd (1)
1022. Torkel (1)
1023. Torsten Henriksson (1)
1024. Torsten Viking Jarlson "Totti" (1)
1025. Torvald (1)
1026. Torvald Edil (1)
1027. Torvald Mikael (1)
1028. Tosca Benita Fransesca (1)
1029. Tostig Godwinson (1)
1030. Totilsdotter (1)
1031. Toussain Aimerys (1)
1032. Tove (1)
1033. Townshend (1)
1034. Tracy Lynn (1)
1035. Traute (1)
1036. Travis (3)
1037. Trea (2)
1038. Trea Jolanda (1)
1039. de Trees (1)
1040. Trees (2)
1041. Treintje Cornelia (1)
1042. Trent Nickels (1)
1043. Trevanion Barlow (1)
1044. Trevis (1)
1045. Trevor (1)
1046. Tricia (1)
1047. Trien (1)
1048. Trienco (1)
1049. Trieneke (1)
1050. van der Trieneke (1)
1051. Trienes (1)
1052. van der Trienke (2)
1053. Trienke (15)
1054. Trienke (Trien) (1)
1055. Trienko (1)
1056. Trientie Eggens (1)
1057. Trientien Jans (1)
1058. de Trientinus (1)
1059. de Trientje (3)
1060. Trientje (36)
1061. van der Trientje (1)
1062. Trientje (Trijntje) Baukes (1)
1063. Trientje Atzes (1)
1064. de Trientje Barelds (1)
1065. Trientje Eemes (1)
1066. Trientje Feikes (1)
1067. Trientje Freerks (1)
1068. Trientje Gabes (1)
1069. Trientje Haijes (1)
1070. Trientje Harmens (1)
1071. Trientje Hendriks (1)
1072. Trientje Jannetje (1)
1073. de Trientje Jans (1)
1074. Trientje Jans (2)
1075. Trientje Jelgers (1)
1076. Trientje Jelles (2)
1077. Trientje Metskes (1)
1078. Trientje Minzes (1)
1079. Trientje Reints (1)
1080. Trientje Sakes (1)
1081. van Trientje Taekes (1)
1082. Trientje Willems (1)
1083. de Trientje Wopkes (1)
1084. Trijn (1)
1085. van Trijn Eelckesdr (1)
1086. van Trijn Goffesdr (Catharina) (1)
1087. Trijn Hettesdr (1)
1088. Trijn Jansdr (1)
1089. Trijn Ritskes (1)
1090. Trijn Sjoerds (1)
1091. Trijn Tiepkes (1)
1092. Trijncke Berends (Tryncke) (1)
1093. van der Trijnje (1)
1094. Trijnje Dates (1)
1095. Trijntgen (1)
1096. Trijntie (1)
   1097. Trijntie Pijters (1)
1098. Trijntien (1)
1099. Trijntien Reints (Trijntje) (1)
1100. Trijntje (231)
1101. van den Trijntje (1)
1102. van Trijntje (2)
1103. de Trijntje (14)
1104. van der Trijntje (29)
1105. ten Trijntje (1)
1106. Trijntje (Jantje) (1)
1107. Trijntje (Nienke) (1)
1108. Trijntje (Tina) (1)
1109. van der Trijntje (Tina) (1)
1110. van der Trijntje (Tine) (1)
1111. Trijntje (Tine) (6)
1112. Trijntje (Tineke) (6)
1113. Trijntje (Tinie) (3)
1114. Trijntje (Trien) (6)
1115. Trijntje (Trienke) (5)
1116. Trijntje (Trientje) (1)
1117. Trijntje (Trijni) (1)
1118. Trijntje (Tryntsje) (2)
1119. Trijntje Aans (1)
1120. Trijntje Abes (1)
1121. Trijntje Abrahams (1)
1122. Trijntje Alberts (5)
1123. Trijntje Alie (Tineke) (1)
1124. van der Trijntje Alles (1)
1125. Trijntje Andries (3)
1126. Trijntje Anna (1)
1127. Trijntje Anna (Tanja) (1)
1128. Trijntje Annegie (1)
1129. Trijntje Annes (3)
1130. de Trijntje Anskes (1)
1131. Trijntje Antje (Tine) (1)
1132. Trijntje Arens (1)
1133. Trijntje Arjens (1)
1134. Trijntje Aukes (5)
1135. Trijntje Aukje (1)
1136. Trijntje Barelds (1)
1137. de Trijntje Barelds (1)
1138. Trijntje Berends (1)
1139. Trijntje Binderts (1)
1140. Trijntje Binnes (3)
1141. Trijntje Bouwes (1)
1142. Trijntje Broers (1)
1143. Trijntje Broors (1)
1144. Trijntje Buwes (1)
1145. Trijntje Christina (1)
1146. van den Trijntje Christina (Kate) (1)
1147. Trijntje Cornelisse (1)
1148. Trijntje Derks (3)
1149. Trijntje Dirks (1)
1150. Trijntje Doekes (1)
1151. Trijntje Druwes (1)
1152. Trijntje Durks (2)
1153. de Trijntje Edzes (1)
1154. van der Trijntje Eelzes (1)
1155. Trijntje Eelzes (1)
1156. Trijntje Eerdes (1)
1157. Trijntje Egberts (1)
1158. van der Trijntje Fokkes (1)
1159. Trijntje Fokkes (3)
1160. Trijntje Foppes (1)
1161. Trijntje Gaukes (1)
1162. Trijntje Geerts (1)
1163. de Trijntje Geerts (1)
1164. Trijntje Gerlofs (1)
1165. Trijntje Gerrits (7)
1166. Trijntje Gjalts (1)
1167. Trijntje Goitsens (1)
1168. Trijntje Gosses (1)
1169. Trijntje Grietje (1)
1170. Trijntje Halbes (1)
1171. Trijntje Harmens (1)
1172. Trijntje Heertjes (1)
1173. Trijntje Heines (1)
1174. de Trijntje Hendricks (1)
1175. Trijntje Hendriks (5)
1176. Trijntje Hennes (1)
1177. de Trijntje Hessels (1)
1178. Trijntje Hiddes (2)
1179. Trijntje Hillebrants (1)
1180. Trijntje Hindriks (1)
1181. van der Trijntje Hittjes (1)
1182. Trijntje Hoekes (1)
1183. Trijntje Huges (1)
1184. Trijntje IJes (1)
1185. Trijntje IJtje (1)
1186. Trijntje Jacobs (4)
1187. Trijntje Jacobsdr (1)
1188. Trijntje Jakob (1)
1189. Trijntje Jans (11)
1190. de Trijntje Jans (Trientje) (1)
1191. Trijntje Jansdr (1)
1192. Trijntje Jansz. (1)
1193. Trijntje Jelkes (1)
1194. Trijntje Jelles (1)
1195. Trijntje Jippes (1)
1196. Trijntje Johannes (2)
1197. van Trijntje Johannes (1)
1198. Trijntje Johannes (Tietje) (1)
1199. van der Trijntje Karstens (1)
1200. Trijntje Keimpes (2)
1201. Trijntje Kiers (1)
1202. Trijntje Klaeses (1)
1203. Trijntje Klases (1)
1204. Trijntje Klazes (1)
1205. de Trijntje Kornelis (1)
1206. Trijntje Kornelis (5)
1207. Trijntje Lammerts (4)
1208. Trijntje Lammerts (Trienke) (1)
1209. Trijntje Liefke (1)
1210. Trijntje Linzes (1)
1211. Trijntje Machiels (1)
1212. van der Trijntje Metskes (1)
1213. Trijntje Michiels (2)
1214. Trijntje Mijnderts (1)
1215. Trijntje Monika Helga Erika (1)
1216. Trijntje Oebeles (1)
1217. Trijntje Oedzes (1)
1218. Trijntje P. (1)
1219. Trijntje Pieters (9)
1220. Trijntje Pieters (Trienke) (1)
1221. Trijntje Popkes (1)
1222. Trijntje Riemers (1)
1223. Trijntje Rinderts (1)
1224. Trijntje Rinzes (1)
1225. Trijntje Rommerts (1)
1226. Trijntje Sakes (1)
1227. Trijntje Sieds (1)
1228. Trijntje Siedses (1)
1229. Trijntje Siemens (1)
1230. Trijntje Sika (Tineke) (1)
1231. Trijntje Sikkes (2)
1232. Trijntje Sipkes (2)
1233. Trijntje Sjoerds (4)
1234. Trijntje Sybrens (1)
1235. Trijntje Synes (1)
1236. Trijntje Sypkes (1)
1237. Trijntje Taedes (1)
1238. Trijntje Taekes (1)
1239. Trijntje Tamer (1)
1240. Trijntje Teedes (1)
1241. Trijntje Teijes (1)
1242. van der Trijntje Teijes (1)
1243. Trijntje Teunis (1)
1244. Trijntje Tiemens (1)
1245. Trijntje Tjebbes (1)
1246. Trijntje Tjeerds (1)
1247. Trijntje Tjitske (1)
1248. Trijntje Tonnis (1)
1249. Trijntje Uilkes (1)
1250. Trijntje Wibbes (1)
1251. Trijntje Wiebrigje (Trijnie Wiep) (1)
1252. Trijntje Wierdts (1)
1253. Trijntje Wietses (1)
1254. Trijntje Wilkes (1)
1255. Trijntje Willems (1)
1256. Trijntje Wirtjes (1)
1257. Trijntje Wopkes (1)
1258. Trijntje Wybrens (1)
1259. Trijntjen (1)
1260. Trijntjen Derks (1)
1261. Trijntjen Jans (1)
1262. Trijntjen Michielsen (1)
1263. Trijtje (1)
1264. Trincke (1)
1265. Trinity (1)
1266. Trintje Rinthies (1)
1267. Tristan (3)
1268. Tristen (1)
1269. Tristram (1)
1270. Trotte Petersson (1)
1271. Troy (1)
1272. Trude (1)
1273. Trudie (1)
1274. Trudy (1)
1275. Truide Tymensen (1)
1276. Truijtje Cornelisdr (1)
1277. Truike Durks (1)
1278. Truike Gerrits (1)
1279. Truitje (2)
1280. Trula Ethel (1)
1281. Truus (1)
1282. Tryggve Olafsson (1)
1283. van Tryn (1)
1284. Tryn (Catharina) (1)
1285. Tryn Arjens (1)
1286. Tryn Douwesdr (1)
1287. Tryn Doytzesdr (1)
1288. Tryn Epedr (1)
1289. van Tryn Hesselsdr (1)
1290. Tryn Pybes (1)
1291. Tryn Rinsdr (1)
1292. Tryn Sickesdr (1)
1293. Tryn Thysses (1)
1294. Tryntje Dates (1)
1295. de Tryntje Dirks (1)
1296. Tryntje Fokkes (1)
1297. Tryntje Franzes (1)
1298. Tryntje Martens (1)
1299. Tryntje Rinderts (1)
1300. Tryntje Sybes (1)
1301. de Tsarina (1)
1302. Tseard (1)
1303. Tsjalling (1)
1304. Tsjikkie (1)
1305. Tsjimmie (1)
1306. Tsjisse Bearend (1)
1307. Tsjitske (1)
1308. Tsjitske Hendriks (1)
1309. Tua (1)
1310. Tugumir (1)
1311. Tuiki Satu Tarina (1)
1312. Tune Anundsson (1)
1313. Ture (5)
1314. Ture "Slaktaren" Turesson (1)
1315. Ture Arvidsson (1)
1316. Ture Bengtsson (1)
1317. Ture Gabriel (1)
1318. Ture Johan (1)
1319. Ture Karlsson (1)
1320. Ture Kettilsson (1)
1321. Ture Nilsson (2)
1322. Ture Persson (1)
1323. Ture Stensson (2)
1324. Turild (1)
1325. Tuula (1)
1326. Tuve MÃ¥nsson (1)
1327. Twan (2)
1328. Tyabbe (1)
1329. Tyacko (1)
1330. Tyade Doedens (1)
1331. Tyaert Watties (1)
1332. Tyce (1)
1333. Tycho (1)
1334. Tycho (Tyge) (1)
1335. Tyedt Gerlofs (1)
1336. Tyeltje Tyeriks (1)
1337. van Tyerck Bonnez (1)
1338. Tyerck Sybrantz (1)
1339. Tyerckdr (1)
1340. Tyets Jandr (1)
1341. Tyge Axelson (1)
1342. Tyge Ovesen (1)
1343. Tygo (1)
1344. Tygo Auke Oene (1)
1345. Tygo Wiebe (1)
1346. Tyler (2)
1347. Tyler Michael (1)
1348. van der Tymen Hendriks (1)
1349. Tyra Huldina (1)
1350. Tyra Matilda (1)
1351. Tyra Olivia (1)
1352. Tyrone (1)
1353. Tys Lammerts (Tijs Lammerts) (1)
1354. Tys Willems (1)
1355. Tyteke (1)
1356. Tytia Maria (1)
1357. Tytje (1)
1358. Tytje Edses (1)
1359. Tyttje (1)
1360. Tyttje Eises (1)
1361. Tyttje Wierds (1)
1362. Tyyne Valborg (1)
1363. Tzalling Pybes (1)
1364. Tziabbe Foccos (Sjabbe Fockena) (1)
1365. Tziedts (Tjitske) Gabes (1)
1366. Tzietske Hillebrants (1)